Ukrepi za boljše poslovno okolje

                                   

Aplikacija »ENOTNA ZBIRKA UKREPOV za boljše zakonodajno in poslovno okolje« nudi uporabniku na enem mestu pregled ukrepov in nadzor nad realizacijo ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje. Poleg vsebinskih opisov so na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi posameznih ukrepov. Tako lahko uporabnik pridobi dodatne informacije o odzivnosti posameznega ministrstva v zvezi z ukrepi s področja, ki ga ministrstvo pokriva. Nadvse uporaben je iskalnik, pa tudi funkcija, s katero si lahko uporabnik podatke, ki ga posebej zanimajo, združi v individualno poročilo.

Enotna zbirka ukrepov predstavlja zaveze Vlade RS s konkretnimi opredelitvami ukrepov, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije. Ukrepi so poenoteni in izhajajo iz štirinajstih strateških dokumentov/virov, ki so smiselno združeni po šestnajstih področjih, s katerimi se zasleduje cilj dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Predmet devetega poročanja so bili predvsem ukrepi, za katere so resorji predvideli, da bo mogoča realizacija v letu 2016 oziroma ukrepi, ki imajo sicer daljši rok realizacije in so resorji v zvezi z njimi izvajali aktivnosti potrebne za njihov zaključek.

Stanje realizacije na dan 31. 12. 2016 (318 ukrepov) je naslednje:
-   realiziranih je 181 ukrepov (56,92 %);
-   delno realizirani so 110 ukrepi (34,59 %);
-   nerealiziranih je še 27 ukrepov (8,49 %).

V okviru 9. poročevalskega obdobja se je Enotna zbirka dopolnila z 26 ukrepi (prioritetni ukrepi Vlade RS), od tega jih je 19 novih. V poročevalskem obdobju je dodatno realiziranih 17 ukrepov.

Posamezni strateški dokumenti, ki so združeni v Enotno zbirko ukrepov:

- Agenda 46+,
- Agenda Malega Gospodarstva,
- Zahteve slovenske obrti in podjetništva,
- Akt za mala podjetja,
- Ovire za Tuje neposredne investicije,
- Stop birokraciji - program za zmanjševanje zakonodajnih bremen,
- Pobude Trgovinske zbornice Slovenije,
- Program ukrepov za spodbujanje gospodarstva 2012,
- Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji,
- Kisik za gospodarstvo,
- Nova pogodba med delom in kapitalom za izhod iz krize,
- Manifest industrijske politike,
- DigitAgenda 2016,
- Prioritete Vlade RS.

Poudariti je potrebno, da se Enotna zbirka sproti dopolnjuje z novimi ukrepi kot posledica sprememb posameznih dokumentov, iz katerih ukrepi izhajajo ter na podlagi predlogov, oddanih preko portala STOP birokraciji.